საპროექტო გადაზიდვები

საპროექტო გადაზიდვები

საპროექტო გადაზიდვა მოიცავს შემდეგ ტერმინებს:
მულტიმოდალური გადაზიდვა -გულსიხმობს ტვირთის ექსპედირებას ტრანსპორტის რამდენიმე სახეობის საშუალებით გადატვირთვით.
კომბინირებული გადაზიდვა - ინტერმოდალური გადაზიდვა, რომელიც ტრანსპორტის ერთი სახით (მაგ. კონტეინერით) სხვა რამდენიმე ტრანსპორტის დახმარებით ხორციელდება. 
სეგმენტური გადაზიდვა - გადაზიდვა, როდესაც გადამზიდავი პასუხისმგებლობას გადაზიდვის მხოლოდ იმ ნაწილზე ირებს, რომელსაც თავად ახორციელებს.